Πτυχία Ιταλικών

Τα 4 επίπεδα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου (CEF), σύμφωνα με τα οποία γίνεται και η μοριοδότηση για προσλήψεις στο Δημόσιο (ΑΣΕΠ), είναι τα εξής:

    Άριστη γνώση (Γ2) 70 μόρια.
    Πολύ καλή γνώση (Γ1) 50 μόρια.
    Καλή γνώση (Β2) 30 μόρια.
    Μέτρια γνώση (Β1) 10 μόρια.

Για κάθε υποψήφιο υπολογίζεται μόνο το ανώτερο επίπεδο που κατέχει σε κάθε γλώσσα. Συνυπολογίζονται αθροιστικά το ανώτερο επίπεδο από κάθε γλώσσα. Π.χ. ο κάτοχος πτυχίων Β2 και Γ2 σε μια γλώσσα και Β1 και Β2 σε δεύτερη γλώσσα κατοχυρώνει 100 μόρια (70 από την πρώτη γλώσσα και 30 από τη δεύτερη).

Τα αναγνωρισμένα πτυχία Ιταλικών είναι τα εξής:

Άριστη γνώση (Γ2/C2):

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2
 • CERTIFICATODICONOSCENZADELLALINGUAITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
 • DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
 • DIPLOMA DI TRADUTTORE ήDIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE
 • CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1
 • CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια
 • DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας).
 • DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης)
 • CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης
 • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003)

Καλή γνώση (Β2):

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2
 • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια
 • DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).
 • CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE τουΠανεπιστημίουΓενεύης
 • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).

Μέτρια γνώση (Β1):

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1
 • CERTIFICATODICONOSCENZADELLALINGUAITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) του Πανεπιστημίου της Περούντζια
 • CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SUPRAWIVENZAτου Πανεπιστημίου της Γενεύης.
 • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B1