Πτυχία Γαλλικών

Τα 4 επίπεδα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου (CEF), σύμφωνα με τα οποία γίνεται και η μοριοδότηση για προσλήψεις στο Δημόσιο (ΑΣΕΠ), είναι τα εξής:

    Άριστη γνώση (Γ2) 70 μόρια.
    Πολύ καλή γνώση (Γ1) 50 μόρια.
    Καλή γνώση (Β2) 30 μόρια.
    Μέτρια γνώση (Β1) 10 μόρια.

Για κάθε υποψήφιο υπολογίζεται μόνο το ανώτερο επίπεδο που κατέχει σε κάθε γλώσσα. Συνυπολογίζονται αθροιστικά το ανώτερο επίπεδο από κάθε γλώσσα. Π.χ. ο κάτοχος πτυχίων Β2 και Γ2 σε μια γλώσσα και Β1 και Β2 σε δεύτερη γλώσσα κατοχυρώνει 100 μόρια (70 από την πρώτη γλώσσα και 30 από τη δεύτερη).

Τα αναγνωρισμένα πτυχία Γαλλικών είναι τα εξής:

Άριστη γνώση (Γ2/C2):

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2
 • Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2. ήταν: DIPLOMED’ ETUDESFRANCAISES (SORBONNEII).
 • DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
 • Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης

Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1
 • DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτομέχριτο 1996).
 • DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.
 • CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPΙRATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Καλή γνώση (Β2):

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2
 • DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (τοοποίοχορηγείτομέχριτο 1996).
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE−SORBONNE B2
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης

Μέτρια γνώση (Β1):

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου

 • DELF B1.
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE του Πανεπιστημίουτης Γενεύης