Πτυχία Τουρκικών

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TÖMER ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΙΤΛΟΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Temel 2 (Βασικό 2) Katılım Belgesi (Temel 2) A1
Temel 4 (Βασικό 4) Sertifika (Temel 4) A2
Orta (Μεσαίο) Sertifika (Orta 4) B1
Yüksek 2 (Ανώτερο 2) Sertifika (Yüksek 2) B2
Yüksek 4 (Ανώτερο 4) Diploma (Yüksek 4) C1

Οι εξετάσεις TÖMER διεξάγονται κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο στην Αθήνα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)

Επίπεδο Β1/Β2

Οι εξετάσεις για το ΚΠγ διεξάγονται κάθε Απρίλιο και Νοέμβριο και στη Μυτιλήνη