Παιδικός Σταθμός - Σχήματα και χρώματα

.

Τα μεγαλύτερα παιδιά ασχολήθηκαν με τα σχήματα >>>>

και τα μικρότερα με τα χρώματα >>>>