ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Από το 2010
Από 2μηνών μέχρι Νηπιαγωγείο
Παιδικός
Σταθμός
Από το 1988
Προγραμματισμός και Χειρισμός για παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, Φοιτητές, Ενήλικες
Πληροφορική
για Όλους
Από το 1960
Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Τούρκικα
Ξένες Γλώσσες
για Όλους
Από το 2007
Ξεχωριστά Προνήπια και Νήπια
Πρότυπο
Νηπιαγωγείο
LTE
Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ
LTE OnLine
Εξετάσεις
Από το 2020
Για Νήπια έως ΣΤ' Δημοτικού
Κ.Δ.Α.Π.
Από το 2003
Για Πληροφορική και Ξένες Γλώσσες
e-Learning